Monday, December 13, 2010

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan izin-Nya, makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya meskipun dengan segala kekurangan dan juga kelebihannya. Makalah yang berjudul Kegiatan Perdagangan Di Internet / E-Commerce Sebagai Salah Satu Hubungan Sosial Masyarakat Dalam Ilmu Teknik Informatika ini disusun untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Ilmu Sosial Dasar.
Penulis tak lupa berterima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini. Juga kepada ibu Rehulina Apriyanti, ST., MT yang telah menjadi pengajar, beribu terima kasih atas kesediaannya membagi ilmu kepada saya dan kawan-kawan.
Penulis menyadari masih begitu banyak kekurangan dalam makalah ini, maka dari itu saya memohon maaf atas kekurangan tersebut. Semoga makalah ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca semua.


Jakarta, 03 Desember 2010


                                                                                          Penulis

No comments:

Post a Comment